Infrastruktur

en forbedring af infrastrukturen er en afgørende forudsætning for at gøre Gribskov Kommune til en af Danmarks bedste bokommuner.
  • Motorvej til Helsinge
  • Forbedret togdrift til Helsinge og Gilleleje
  • Bedre sammenhæng i kollektiv trafik mellem København og Gribskov
  • Modernisering af vejnettet
  • Sammenhængende net af gode cykelstier i hele kommunen, så trafikerede veje ikke udgør farlige barrierer
  • God mobil- og internetdækning i hele kommunen
  • Nye boligområder kun hvor infrastrukturen kan bære det.

Gribskov Kommune rummer ca. 40.00 indbyggere fordelt på et stort antal større og mindre bysamfund. Der er 3 større byer, hvor man især finder handel og erhverv. Kommunen rummer store landbrugsarealer. Gribskov er tillige en af Danmarks største sommerhus- og turistkommuner. Endelig rummer Gribskov Kommune meget store naturværdier med bl.a. Nationalpark Kongernes Nordsjælland og nordkystens strande.

Det er en udfordring for pendlere og erhverv, at kommunen er præget af et gammelt vejnet med smalle og snoede veje. Forbindelserne mod Storkøbenhavn er præget af flaskehalse og nedsat fremkommelighed på vejene. Der findes offentlig trafik i form af lokaltog og bus i rimeligt omfang for pendlere, men aftener og weekend er forbindelserne få. Cyklister har det vanskeligt, da de mange steder ikke kan undgå farligt trafikerede veje uden at tage omveje ad svært fremkommelige ruter.

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at en forbedring af infrastrukturen er en afgørende forudsætning for at gøre Gribskov Kommune til en af Danmarks bedste bokommuner. Mange af kommunens beskæftigede pendler dagligt til deres arbejde. Vi vil arbejde for, at infrastrukturen forbedres inden for kommunegrænsen og i samarbejde med nabokommunerne.

Nye boligområder er et løbende tema i kommuneplanen. Vi ser gerne flere parcelhusområder, men en begrænset udvikling af almennyttige boliger. Plads til nye boligområder er en balancegang over for hensynet til det åbne land og vores natur, så vi bevarer det miljø, vi ønsker at leve i.

Nye boligområder vil kun være en økonomisk gevinst for kommunen, hvis infrastrukturen er til det. Ellers vil de ekstra skattekroner nemt gå til udbygning af veje og anden infrastruktur. Nye boligområder bør derfor kun udlægges, hvor vejnettet og den øvrige infrastruktur, skoler etc. har den nødvendige kapacitet.

Veje og stier

Vi ønsker, at det belastede vejnet med tiden udbygges af hensyn til fremkommelighed og sikkerhed. Vi ser frem til, at motorvejen føres frem til Hillerød og også til Helsinge. Vi ser frem til den nye vej mellem Græsted og Gilleleje inkl. sikker løsning for den bløde trafik. Vi ser frem til en rundkørsel i krydset Kildevej/Askemosevej og i øvrigt en trafiksikring af uheldsramte kryds og strækninger.

Vi ønsker gennem trafiksikring og udbygning af kommunens net af stier, at det skal være muligt og trygt at færdes både på cykel og til fods, og det skal gælde for både børn og voksne, fastboende og turister. Vi ønsker Udbygning af cykelstier og sikre skoleveje, hvor trafikerede veje ikke udgør farlige barrierer.

 

 

 

Offentlig transport

Togdriften skal sikre god sammenhæng mellem København og Gribskov Kommune. Vi ønsker forbedringer, så Lokaltog kan køre i 20 minutters drift. Forbedret togdrift til Helsinge og Gilleleje med 30 min. drift, også weekender og aften, vil umiddelbart kunne gennemføres. Det vil være til gavn for mange, som ellers vælger at blive hjemme eller at tage bilen, hvis de har den.

På sigt er det aktuelt at se på S-tog, eventuelt som en nordsjællandsk ringbane, som led i at aflaste vejnettet for biltrafik.

Den offentlige trafik skal sikre god transport i hele kommunen, med bedre sammenhængskraft mellem tog og bus. Vores bustrafik er udfordret af behovet for besparelser i Region Hovedstaden – vi ønsker dog en styrkelse frem for forringelse.

Vi ønsker at fastholde skolebuskørslen for de mindste børn.

Arealerne ved diverse togstationer, bl.a. i Helsinge, Gilleleje og Tisvildeleje ønskes forskønnet. Dette vil styrke trygheden og lysten til at benytte den kollektive trafik.

Anden infrastruktur

At alle borgere og virksomheder skal have gode muligheder for mobilnet og internet. Master etc. skal placeres i dialog med borgerne.