Miljø og natur

Gribskov kommune har mange naturskønne områder og steder med kulturhistorisk værdi.

Vi lever i en kommune med en rig og smuk natur.

 

Det Konservative Folkeparti vil fortsat værne om vores natur og dens rige dyre- og planteliv.

Vi ser det som enhver generations forpligtelse at levere et stærkt og bæredygtigt samfund videre til vore efterkommere.

 

Gribskov kommune har mange naturskønne områder og steder med kulturhistorisk  værdi.

Det Konservative Folkeparti mener derfor, at Gribskov kommune har en særlig forpligtigelse til at være foregangskommune hvad angår tilgængelighed, retablering og bevarelse af det oprindelige dyre- og planteliv, samt og ikke mindst promovering af vores mange historiske lokaliteter.

 

Opstilling af industrielle vindmøller i Gribskov Kommune vil ikke være foreneligt med konservatives ønsker om at bevare kommunens meget store naturværdier.

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er nu godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet og forventes at åbne officielt i 2018. Det Konservative Folkeparti har i hele forløbet støttet projektet, og anser det for vitalt at sikre placeringen af det administrative centrum i forbindelse med klosteret og Møllegården i Esrum.

 

Beskyttelse og sikring imod storme og kraftige regnskyl optager i stigende grad beboere, virksomheder og landliggere

i Gribskov kommune. Vi skal fortsat arbejde på sikring imod oversvømmelse af by- og sommerhusområder.

Dette skal ske både ved omlægning og udvidelse af kloakerne samt anlæggelse af opsamlingsbassiner. Men i lige så høj grad ved at tilskynde bolig- og lodsejere til selv at etablere nedsivningsanlæg og afværgeforanstaltninger, så tab af værdier reduceres.

 

Det Konservative Folkeparti vil aktivt arbejde for en bedre kystsikring og genopretning af stenrev, som kan beskytte vores kyster, og fortsat gøre vores strande til attraktive udflugtsmål.

 

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at de kommunale bygninger optimeres, således at der kan spares energi, vand og andre ressourcer.

Alle byggerier hvor kommunen er involveret i den efterfølgende drift, skal så vidt muligt gøres energineutrale.

 

Mål:  

  • Sikre vandmiljø – frilægge og føre åer tilbage til naturlige løb samt etablere nye vådområder i åernes baglande.
  • Sikre og bevare strande, skove og øvrige attraktive naturområder.
  • Sikre marinemiljøet og Gribskov Kommunes enestående natur mod skadelig udnyttelse, som f.eks. jorddeponering og overdreven råstofudvinding.
  • Bevare og udbygge mulighederne for bæredygtigt lystfiskeri.
  • Genskabe tabte landskabs- og kulturværdier, f.eks. retablering af Esrum Kanal og Søborg Sø.
  • Optimereenergiforbruget i kommunens blivende og fremtidige bygningsmasse.