Miljø og natur

Gribskov kommune har mange naturskønne områder og steder med kulturhistorisk værdi.
  • Naturarven er stor og vigtig her i Gribskov Kommune. Den skal vi værne om på forskellig vis:
  • Beskyt det åbne land
  • Pas på vores bymiljøer. Højst 2-3 etager i centerområder
  • Pas på naturen, strande, skove og øvrige naturområder, åer og vådområder
  • Beskyt vores natur mod skadelig udnyttelse, fx råstofudvinding
  • Øget biodiversitet
  • Kystsikring i fællesskab (stat, kommune, grundejere)
  • Opdaterede miljø- og klimaplaner med årlige målsætninger i kommunens budget

Det Konservative Folkeparti vil fortsat værne om vores natur og dens rige dyre- og planteliv. Vi ser det som enhver generations forpligtelse at levere et stærkt og bæredygtigt samfund videre til vores efterkommere.

Gribskov kommune har mange naturskønne områder og steder med kulturhistorisk værdi. Det Konservative Folkeparti mener, at vi har en særlig forpligtigelse til at være foregangskommune hvad angår tilgængelighed, retablering og bevarelse af det oprindelige dyre- og planteliv, samt og ikke mindst promovering af vores mange historiske lokaliteter.

Vi i Det Konservative Folkeparti er af den overbevisning, at miljøforbedring af kyster, søer, vandløb, drikkevand og spildevandsanlæg er opgaver, som vi alle har pligt til at deltage i.

Det åbne land skal beskyttes. Vores smukke landskaber skal ikke skæmmes af dårligt gennemtænkte projekter. Byudvikling bør kun finde sted, hvor det kan ske i harmoni med landskaber og god infrastruktur.

Vores bymiljøer skal sikres mod uønsket udvikling. Det gælder bl.a. for det gamle Gilleleje, og det gælder for de mange fine landsbymiljøer og for vores byer generelt. Lokalplaner skal respekteres, og dispensationer bør være et særsyn. Vi ønsker ikke bygninger højere end 2 etager, i bymidter dog 2½-3 etager.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland støttes af Det Konservative Folkeparti, også placeringen af det administrative centrum i forbindelse med klosteret og Møllegården i Esrum.

Beskyttelse og sikring imod storme og kraftige regnskyl optager beboere, virksomheder og landliggere. Vi skal fortsat arbejde på sikring imod oversvømmelse af by- og sommerhusområder, fx ved omlægning af kloakkerne, etablering af opsamlingsbassiner og ved at tilskynde lodsejere til at etablere nedsivningsanlæg og afværgeforanstaltninger.

Det Konservative Folkeparti vil aktivt arbejde for en bedre kystsikring og genopretning af stenrev, som kan beskytte vores kyster, og fortsat gøre vores strande til attraktive udflugtsmål. Vi værdsætter, at lodsejere langs nordkysten lægger kræfter i at standse nedbrydningen af kysten. Vi ønsker at bidrage til, at kysten sikres bedst muligt, også af hensyn til fremtidens klima. Midlerne kan være fast kystsikring og strandfodring, så der opnås bedst mulig økonomi og virkning. De økonomiske midler bør tilvejebringes af både lodsejere, kommune og stat, da opgaven ellers synes uoverkommelig. Kommunen har en vigtig koordinerende indsats. Vi ser det for naturligt, at lodsejere og Gribskov kommune ikke stilles ringere i forhold til statsligt engagement end andre kommuner i Danmark.

Det Konservative Folkeparti i Gribskov Kommune er generelt imod øget grusgravning. Vi erkender, at der er lokale ressourcebehov og erhvervshensyn. Af hensyn til vores landskaber og natur finder vi det dog uacceptabelt at skulle bidrage med grus mv. til store anlægsprojekter i andre kommuner.

Øget biodiversitet er vigtig for at bevare alsidigt plante- og dyreliv. Kommunen bør gå foran med at sikre arealer og vejrabatter med andre planter og blomster end nyslået græs.

Det Konservative Folkeparti har ambition om, at Gribskov kommunes klimaplaner og miljømålsætninger bliver opdateret, og at der årligt sættes tydelige målsætninger og økonomiske midler i kommunens budget. Vi vil kort sagt have, at kommunens borgere kan se, hvad ”Vi får for pengene”.