Familiepolitik og børneområdet

Det er i familien, børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Det er i familien, børnene lærer at vise omsorg og tage ansvar for andre og sig selv.
 • Familien er kernen i samfundet
 • Balance mellem forældre og samfund, mellem egne valg og ansvar for fællesskabet
 • Veldrevne daginstitutioner, der tilgodeser udearbejdende
  • Frit valg mellem dagpleje og vuggestue
  • Deltidspladser
  • Åbningstider tilpasset moderne arbejdsliv
 • Folkeskole rummelig med høj faglighed og fleksibilitet
  • Danske værdier, tradition og kultur i skolen
  • metodefrihed og afbureaukratisering
  • fokus på ressourcefordeling og klassekvotienter
  • kvalitet frem for kvantitet
 • Ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse for mindst 90%
  • Praktikpladsbank
  • Erhvervs- og professionsuddannelser i Nordsjælland
 • Børn med udfordringer: Barn og familie i centrum
  • Tidlig indsats afgørende – på tværs af faglighed
  • Fysiske møder skal prioriteres, for at finde fælles løsninger
  • Børn og forældre er forskellige, brug socialrådgivere på skolen

I Det Konservative Folkeparti i Gribskov ønsker vi at skabe gode og frie rammer for familien. Dette skal ske med fleksibilitet og rummelige rammer, som imødekommer de behov, en moderne familie har. For os er det helt afgørende, at familierne har frihed og mulighed til selv at vælge deres livsstil og værdier. Det er en af hovedårsagerne til, at vi er indædte modstandere af den lange skoledag og tvungne lektiecaféer.

Det Konservative Folkepartis familiepolitik bygger på en balance mellem respekt for forældrenes grundlæggende ansvar for deres børn og samfundets pligt til at opstille gode rammer uden at tømme familien for funktioner og ansvar. Det er samtidig en balance mellem friheden til at leve sit eget liv efter egne valg og ansvaret over for fællesskabet.

Det er i familien, børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Det er i familien, børnene lærer at vise omsorg og tage ansvar for andre og sig selv, og det er i familien, vi henter ressourcerne, når tingene er svære. For os handler det derfor om at skabe de bedste rammer for, at den enkelte familie kan skabe en sammenhæng i en travl hverdag.

Daginstitutioner og dagpleje

Som pendlerkommune er mange af Gribskovs borgere afhængige af veldrevne daginstitutioner med åbningstider, der tilgodeser pendlende forældre. Børnenes hverdag skal være tryg, rolig og indholdsrig. Vi ønsker som minimum at fastholde den nuværende normering og har det som et klart mål, at der skal være flere hænder til de mindste børn. Den tidlige indsats er helt afgørende for børnenes liv og det kræver flere hænder på almenområdet i både dagtilbud og skoler.

Vi har følgende målsætninger for daginstitutioner:

 • Frit valg mellem dagpleje og vuggestue
 • Fortsat mulighed for tilskud til pasning af eget barn
 • Fastholde børnehavestart ved tidligst 3 år
 • Større muligheder for deltidspladser
 • Konkurrencedygtige pasningstakster på alle områder
 • Åbningstider tilpasset et moderne arbejdsliv

 

Folkeskolen

Det Konservative Folkeparti i Gribskov ser det som en pligt at sætte de allerbedste rammer for en folkeskole af høj faglig kvalitet. Folkeskolerne i Gribskov skal være ambitiøse og kunne rumme alle Gribskovs børn.  Alle elever skal udfordres fagligt og motiveres til at tage en erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse eller en længerevarende uddannelse. Forebyggelse af lærermangel er væsentlig.

Folkeskolen skal skabe lige muligheder for alle børn i kommunen, men skolerne behøver ikke være ens. Der må gerne være forskellige profiler på skolerne, så længe miljøet kan rumme så mange børn som muligt. At kunne rumme mange forskellige børn med forskellige behov kræver, at der er økonomiske midler til at have kompetente voksne nok omkring børnene. Det er vigtigt at undgå uro i klassen og at sørge for trivsel. Det er sund fornuft, hvis vi skal have færre børn i specialiserede tilbud.

Skolerne skal have øgede frihedsgrader over både budget og metoder, men skal bygge på danske værdier, traditioner og kultur. Vi ønsker en afbureaukratisering og en forenkling af regler.  Vi ønsker en kortere skoledag med høj faglighed, og derfor opfordrer vi til, at skolerne benytter muligheden for at veksle understøttende undervisning til timer med to lærere. Folkeskolerne i Gribskov Kommune skal være blandt landets bedste, både fagligt og trivselsmæssigt.

Skolebygningernes kvalitet skal sikres. Dette gælder også indeklimaet, som er vigtigt for indlæringen.

Mål for folkeskolen:

 • Der skal være moderne og tidssvarende læringsmiljøer på alle skoler
 • Folkeskolerne i Gribskov skal være blandt de bedste skoler i landet, både fagligt og trivselsmæssigt
 • Lærere og pædagoger skal i samarbejde med den lokale ledelse på skolerne have en større frihed til at planlægge dagligdagen og forberedelsestiden
 • Afbureaukratisering med enkle forretningsgange
 • Faguddannede lærere i alle fag
 • Kun linjefagsuddannede lærere i udskolingen
 • Kortere skoledag
 • Vidensdeling mellem skolerne for sikring af høj faglig kvalitet
 • Alle børn skal udfordres til deres yderste potentiale
 • Folkeskolernes værdier bygger på faglig stolthed, høj lærings- og elevtrivsel samt danske traditioner
 • Vi skal ligge i bedste tredjedel for trivsel og bedste halvdel for karakterer.

 

Hos Det Konservative Folkeparti ønsker vi frit skolevalg. Så ud over, at vi ønsker verdens bedste folkeskole, så er vi også stolte af og bakker op om alle vores friskoler og privatskoler. Vi ønsker den mangfoldige skole med en bred pallette af tilbud, som opstår, når familier bruger deres frie valg. Vi anerkender dog, at mange ønsker at bevare små skoler i lokalsamfundene, og vi tager om muligt hensyn hertil.

Unge og ungdomsuddannelser Mål

 • Mindst 90 % af vores unge skal tage en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse
 • Fastholde og udbygge indsatser for at få flere unge i gang med og færdiggøre en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse
 • Fastholde og udvikle vores kommunale 10. klasses tilbud
 • Målrettet vejledning til valg af rette ungdomsuddannelse
 • Oprettelse af praktikpladsbank

 

Vi arbejder hårdt for, at de unge i kommunen kommer i uddannelse, og at minimum 90 % gennemfører en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse. Vejledningen af de unges uddannelsesvalg skal ske på baggrund af den unges personlige kundskaber og interesser, samt sandsynlighed for gennemførelse af ungdomsuddannelsen. Dette ønske er i tråd med den konservative tanke om at give alle de bedste muligheder for at opfylde deres potentiale. Der henvises for få elever til erhvervsskolerne, og de unge som starter, kan ikke gennemføre deres uddannelse på grund af mangel på praktikpladser. Vi ønsker oprettelse af en praktikpladsbank, der muliggør, at små og mellemstore virksomheder kan dele elevers praktiktid imellem sig for at kunne give et større udbud af praktikpladser.

Vi skal have stor fokus på de unge, som er påbegyndt en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse og hjælpe dem til at fastholde og færdiggøre uddannelsen.

Det Konservative Folkeparti i Gribskov ønsker en tæt dialog med de unge og sammen skabe politisk rum, så de unges udfordringer i kommunen kan løses. Derfor ønsker vi et endnu tættere samarbejde med Fælleselevrådet, elevrådet på gymnasiet, ungdomsskolen og ungdomshuset. Vi ønsker flere ungdomsboliger og ønsker også at se på, om vi i lighed med andre kommuner kan etablere et projektværksted, hvor de unges ideer og projekter kan realiseres med hjælp fra professionelle.

På regionsplan vil Det konservative Folkeparti arbejde for at bevare mulighederne for, at de unge kan gennemføre erhvervs- og professionsuddannelse i Nordsjælland.

Tidlig indsats og børn med udfordringer

 • Mest muligt ansvar til familien og netværket
 • Løsninger udvikles i samarbejde med familien og netværket
 • Den rette indsats på det rette tidspunkt.
 • Fokus på opsporing og tidlig indsats

 

Vi skal tage os godt af de svageste børn. Det er vigtigt, at vi altid har det enkelte barn i centrum, og når børn er udfordrede, er det essentielt, at vi finder løsninger med både barnet og familien i centrum. Familien skal tages med på råd, så de løsninger der findes, er løsninger, hvor familierne kan se sig selv. Vi skal sætte tidligt ind, når der opdages udfordringer. Tidlig indsats virker – det er vigtigt at have endnu mere fokus på det.