Familiepolitik

Det er i familien, børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Det er i familien, børnene lærer at vise omsorg og tage ansvar for andre og sig selv.

Det Konservative Folkepartis familiepolitik bygger på en balance mellem respekt for forældrenes grundlæggende ansvar for deres børn og samfundets pligt til at opstille gode rammer. Det er samtidig en balance mellem friheden til at leve sit eget liv efter egne valg og ansvaret over for fællesskabet.

Det er i familien, vi henter ressourcerne, når tingene er svære. Det er i familien, børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Det er i familien, børnene lærer at vise omsorg og tage ansvar for andre og sig selv. For os handler det derfor om at skabe de bedste rammer for, at den enkelte familie kan skabe en sammenhæng i en travl hverdag.

Rammerne skal passe til den moderne families behov for at få arbejds- og familieliv til at gå op i en højere enhed, men uden at tømme familien for funktioner og ansvar. Fleksibilitet er et af nøgleordene for at imødekomme de forskellige behov, forskellige familier har.

 

Daginstitutioner og Dagpleje:

Som pendlerkommune er mange af Gribskovs borgere afhængige af veldrevne daginstitutioner med åbningstider, der tilgodeser pendlende forældre.
Børnenes hverdag skal være tryg, rolig og indholdsrig. Vi ønsker som minimum at fastholde den nuværende normering og har det som et klart mål, at der skal være flere hænder til de mindste børn. Den tidlige indsats er helt afgørende for børnenes liv.

Mål for daginstitutioner:

 • Frit valg mellem dagpleje og vuggestue
 • Fortsat mulighed for tilskud til pasning af eget barn
 • Fastholde børnehavestart ved tidligst 3 år
 • Større muligheder for deltidspladser i alle institutioner og i dagplejen.
 • Konkurrencedygtige pasningstakster på alle områder
 • Åbningstider som er tilpasset et moderne arbejdsliv

 

Folkeskolen:

Det Konservative Folkeparti i Gribskov ser det som en pligt at sætte de allerbedste rammer for en folkeskole af høj faglig kvalitet. Folkeskolerne i Gribskov skal være ambitiøse og kunne rumme alle Gribskovs børn. 

Alle elever skal udfordres fagligt og motiveres til at tage en ungdomsuddannelse eller en længerevarende uddannelse.

Mål for folkeskolen:

 • Der skal være moderne og tidssvarende læringsmiljøer på alle skoler
 • Folkeskolerne i Gribskov skal være blandt de bedste skoler i landet – både fagligt og trivselsmæssigt
 • Tydelig profil for den enkelte skole
 • Styrkelse af skoleledelsen med mulighed for at de små skoler kan blive selvstændige, hvis det ønskes lokalt
 • Lærere og pædagoger skal i samarbejde med den lokale ledelse på skolerne have en større frihed til at planlægge dagligdagen og forberedelsestiden
 • Faguddannede lærere i alle fag
 • Kun linjefagsuddannede lærere i udskolingen
 • Vidensdeling mellem skolerne for sikring af høj faglig kvalitet
 • Alle børn skal udfordres til deres yderste potentiale
 • Folkeskolernes værdier bygger på faglig stolthed, høj lærings- og elevtrivsel samt danske traditioner

 

Børn og unge skal have en tryg barndom uden mobning. Problematik omkring mobning skal tages alvorligt. Alle folkeskoler i Gribskov kommune skal have udarbejdet en handlingsplan mod mobning. Folkeskolen skal skabe lige muligheder for alle børn i kommunen. Skolerne skal videndele deres succeser for at løfte det faglige niveau bredt i kommunen. Vi ønsker, at folkeskolerne i kommunen har en særlig profil eller linjefag i udskolingen.

 

Skolerne skal have øgede frihedsgrader over både budget og metoder. Vi ønsker en afbureaukratisering og en forenkling af regler.  Vi ønsker en kortere skoledag med høj faglighed, og derfor opfordrer vi til, at skolerne benytter muligheden for at veksle understøttende undervisning til timer med to lærere.

Folkeskolerne i Gribskov Kommune skal være blandt landets bedste både fagligt og trivselsmæssigt.

 

Unge og Ungdomsuddannelse: uddannelser Mål

 • Mindst 90 % af vores unge skal tage en ungdomsuddannelse
 • Fastholde og udbygge indsatser for at få flere unge i gang med og færdiggøre en ungdomsuddannelse
 • Målrettet vejledning til valg af rette ungdomsuddannelse.
 • Oprettelse af praktikpladsbank

 

Vi arbejder hårdt for, at de unge i kommunen kommer i uddannelse, og at minimum 90 % gennemfører en ungdomsuddannelse. Vejledningen af de unges uddannelsesvalg skal ske på baggrund af den unges personlige kundskaber og interesser, samt sandsynlighed for gennemførelse af ungdomsuddannelsen. Dette ønske er i tråd med den konservative tanke om at give alle de bedste muligheder for at opfylde deres potentiale. Der henvises for få elever til erhvervsskolerne, og de unge, som starter, kan ikke gennemføre deres uddannelse på grund af mangel på praktikpladser. Vi ønsker oprettelse af en praktikpladsbank, der muliggør, at små og mellemstore virksomheder kan dele elevers praktiktid imellem sig for at kunne give et større udbud af praktikpladser. Vi støtter op omkring produktionsskolen.

Vi skal have stor fokus på de unge, som er påbegyndt en ungdomsuddannelse og hjælpe dem til at fastholde og færdiggøre uddannelsen.

 

Det Konservative Folkeparti i Gribskov ønsker en tæt dialog med de unge og sammen skabe politisk rum, så de unges udfordringer i kommunen kan løses. Derfor ønsker vi et endnu tættere samarbejde med Fælleselevrådet, elevrådet  på gymnasiet og eleverne på produktionsskolen. Vi ønsker flere ungdomsboliger og ønsker også at se på, om vi i lighed med andre kommuner kan etablere et projektværksted, hvor de unges ideer og projekter kan realiseres med hjælp fra professionelle.

På regionsplan vil Det konservative Folkeparti arbejde for at bevare mulighederne for, at de unge kan gennemføre erhvervs- og professionsuddannelse i Nordsjælland.

 

Tidlig indsats og børn med udfordringer: 

 • Mest muligt ansvar til familien og netværket
 • Løsninger udvikles i samarbejde med familien og netværket
 • Den rette indsats på det rette tidspunkt.
 • Fokus på opsporing og tidlig indsats

Vi skal tage os godt af de svageste børn. Det er vigtigt at vi altid har det enkelte barn i centrum, og når børn er udfordrede, er det essentielt, at vi finder løsninger med både barnet og familien i centrum. Familien skal tages med på råd, så de løsninger der laves, er løsninger, hvor familierne kan se sig selv. Vi skal sætte tidligt ind, når der opdages udfordringer. Tidlig indsats virker – det er vigtigt at have endnu mere fokus på det.