Klima

  • Klimaneutral i 2050: Ud med fossile brændstoffer
  • Brug vind, sol og biomasse, benyt alternative teknologier
  • Energibesparelser
  • Optimeret energiforbrug i kommunens blivende og fremtidige bygningsmasse
  • Tilgængelighed af fibernet og internet i alt byggeri
  • Tilstrækkelig strøm i alt byggeri til varmepumper til huse og opladning af elbiler
  • Etageejendomme skal tilbyde elopladning af beboernes biler
  • Klima+ kommune

Vi skal have udfaset brugen af alle fossile brændstoffer senest i 2050 og taget nye energikilder i brug. Det er en stor opgave at opfylde målene i den klimalov, som også Det Konservative Folkeparti støtter. Dette indebærer lokale indsatser, som kan omfatte energiforsyning, trafik, landbrug, erhverv, byggeri og borgere.

Vi er åbne over for de nye typer energiteknologi, som kan medvirke til at nå målene om at blive klimaneutral. Dette vil åbne nye muligheder for erhvervsudvikling, fx ved ilandføring af strøm fra havvindmøller og nye anvendelser af biomasse – som skal være miljømæssigt bæredygtig.

Opstilling af store vindmøller på land er dog ikke forenelig med konservatives ønsker om at bevare Gribskov Kommunes store naturværdier og de åbne landskaber. Vindmølleparker i Kattegat findes nødvendige og acceptable, når de etableres i væsentlig afstand fra land og ikke er i konflikt med fiskeriinteresser.

Kommunens klimaplan bør opdateres og konkretiseres. Gribskov bør være Klima+ kommune og have fokus på energirenoveringer, klimatilpasning og grønne indkøb mv.

Kommunale bygninger bør optimeres, så der kan spares energi, vand og andre ressourcer. Alle byggerier, hvor kommunen er involveret i den efterfølgende drift, skal så vidt muligt gøres klimaneutrale.

Der skal i fremtidige udstykninger af nye boliger sikres, at der stilles krav om tilgængelighed af fibernet. Dette vil kunne fremme mulighederne for hjemmearbejdspladser og derved skabe bedre arbejdsvilkår, men også mindske trafikken.

Ligeledes skal det sikres, at der i nye udstykninger indlægges tilstrækkeligt strøm i jorden til, at de enkelte parceller har mulighed for varmepumpe, jordvarme eller anden opvarmning på el, samt mulighed for at oplade elbiler. I etagebyggeri skal der forberedes muligheder for elstandere på parkeringsarealerne.

Lignende krav skal med tiden søges gennemført i hele kommunen. Der skal arbejdes på at få flere hurtigladere fordelt over kommunen, både for at fremstå som en grøn kommune, men også for at fremme turisterhvervet.

Besparelser på energiforbruget er af stor betydning, både nu og fremover. Hver sparet kWh er det samme som sparede anlægsudgifter.